Starostwo Powiatowe w Staszowie - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (Budownictwa)

ul. Piłsudskiego 7 (tzw. "łącznik")
28-200 Staszów

pok. A212, Grażyna Włodarczyk - naczelnik, tel. 15 866 50 47
pok. A213, Agnieszka Kotyra, Małgorzata Bednarska, tel. 15 866 50 48
pok. A215, Anna Jaros, Krystyna Kruzel, Anna Pedrycz, tel. 15 866 50 50
pok. A217, Dorota Warchałowska, Ewa Adrian-Sularz, Lidia Złotnik, tel. 15 866 50 51

Godziny pracy Wydziału Budownictwa:  
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Zakres działań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej (tzw. budownictwa)
1. Do zakresu działania Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej należy głównie realizacja zadań administracji architektoniczno-budowlanej określonych ustawą prawo budowlane.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych,
2) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
3) przeprowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych oraz wnoszenie sprzeciwu w tych sprawach,
4) wydawanie decyzji o odmowie zmiany lub zmianie pozwolenia na budowę w razie zamierzonego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
5) prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i zgłaszaniem budowy,
6) wydawanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
7) rozstrzyganie, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określanie granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z nich w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
8) przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz wnoszenie sprzeciwu w tych sprawach, a także wydawanie innych decyzji w tym zakresie przewidzianych ustawą Prawo budowlane,
9) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu w tych sprawach oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz udzielanie pozwolenia na ich rozbiórkę,
10) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
11) bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego oraz organowi podatkowemu przewidzianych prawem dokumentów,
12) kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
13) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i organami kontroli,
14) realizacja zadań wynikających z przepisów o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
15) realizacja zadań wynikających z przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dot. wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl