Starostwo Powiatowe w Staszowie - Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów

ul. Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

pok. 7, Robert Walczyk, Beata Fąfara - tel. 15 866 50 16
pok. 8, Lucyna Idzik, Magda Swatek - tel. 15 866 50 15
pok. 9, Małgorzata Samborska, Małgorzata Sojda - tel. 15 866 50 14
pok. 10, Aneta Murczyńska, Edyta Płaza - tel. 15 866 50 13

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

pok. 5, Sławomir Bartos (Kierownik) - tel. 15 866 50 17
pok. 2, Elżbieta Weryńska tel. 15 866 50 21
pok. 4, Monika Staromłyńska, Hubert Radkowski, Magdalena Orzech, Małgorzata Suchorowska tel. 15 866 50 20
pok. 1, Artur Kwiecjasz, Piotr Gmiterek - tel. 15 866 50 22

Godziny pracy Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów:
Poniedziałek: 7:30 – 15:30
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 15:30

Zakres działań Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów
1. Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów należą zadania służby geodezyjnej i kartograficznej znajdujące się w kompetencji Starosty.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2) utrzymanie w stałej aktualności bazy danych ewidencyjnych,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
7) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
8) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
9) zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
10) kontrola opracowań przekazywanych do zasobu - sprawdzenie czy forma i zakres przekazywanej dokumentacji są zgodne z wymogami i zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
11) przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów i informacji powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
12) prowadzenie mapy zasadniczej - wprowadzanie zmian powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, inwentaryzacji urządzeń podziemnych i budynków itp.,
13) przygotowanie i udostępnianie zamówionych map w formie wydruków oraz w wersji elektronicznej,
14) obsługa powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
15) obsługa wykonawców zgłaszających prace geodezyjne i kartograficzne – rejestracja zgłoszeń, przygotowanie materiałów i wydanie zaleceń odnośnie ich wykorzystania, poinformowanie o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy,
16) zarządzanie nieruchomościami wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych,
17) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami budżetowymi pozyskiwanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
18) prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl